tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YIL I. YARIYIL
BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri( 2+2), 3, 4 AKTS
Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı ele alınmaktadır. 
 
EKO101 İktisada Giriş (3+0), 3, 6 AKTS
Ekonominin 10 ilkesi, piyasa nasıl çalışır, arz ve talep, esneklik, şirketlerin tutumları, üretim maliyeti, rekabetçi pazarda olan firmalar, tekel ekonomi ve tekelci rekabet, iş gücü piyasası ekonomisi, pazar dengesi konuları ele alınmaktadır. 
 
ISL109 Temel Hukuk (3+0), 3, 5 AKTS
Temel hukuk dersinde genel olarak hukukun temel kavramları, temel alanları, kaynakları ve Türk hukuk sisteminin genel yapısı üzerinde durulacaktır.
 
ISL101 İşletme Yönetimi-I (3+0), 3, 5 AKTS
Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetim organizasyon fonksiyonunu içermektedir.
 
MAT115 Matematik-I (3+0), 3, 5 AKTS
Kümeler ve gerçel sayılar, doğrusal denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonların, doğrusal ve doğrusal olmayan denklem sistemleri ve ekonomiye uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, doğrusal programlar ele alınmaktadır.
 
ISL105 Finansal Muhasebe I (3+0), 3, 5 AKTS
Bu dersin içeriği, muhasebenin tanımının yapılmasının ardından amaçları ve muhasebe ile ilgili genel açıklamaların yapılması, alacak senetleri ve alıcılar hesabı, ticari mallar hesabının incelenmesini kapsar.
 
1. YIL II. YARIYIL

TUR104 Türk Dili (4+0), 4, 4 AKTS
Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri, kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

ISL102 İşletme Yönetimi-II (3+0), 3, 5 AKTS
Yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, araştırma ve geliştirme, muhasebe, finans, halkla ilişkileri içerecek şekilde işletmenin ana ve ikincil fonksiyonları konuları ele alınmaktadır.

MAT104 Matematik-II (3+0), 3, 5 AKTS 
Limit süreklilik, türev ve integral konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ISL106 Mikro İktisat (3+0), 3, 6 AKTS
Bu dersin içeriği ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hane halkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımının incelenmesini kapsar.

ISL104 İstatistik (3+0), 3, 5 AKTS
Sosyal hizmet bilimleri ile ilgili olarak veri toplanması, bu verilerin belli amaçlarla özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması konularını kapsayan ve böylece verilere dayanarak isabetli kararlar alınmasında izlenecek yöntemleri kapsar.

ISL108 Finansal Muhasebe II (3+0), 3, 5 AKTS
Bu dersin içeriği, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli borç hesapları ve öz kaynaklar ile gelir - gider hesapları ve temel mali tabloların incelenmesini kapsar.
 
2. YIL III. YARIYIL

YDL203 İngilizce I (3+0), 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri; temel dinleme ve konuşma çalışmaları ele alınmaktadır. 

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4+0), 4, 4 AKTS
Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirle siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınır.

UBY201 Uluslararası İşletmecilik (3+0), 3, 6 AKTS
Uluslararası işletmecilik tanımı ve içeriği, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, küreselleşme kavramı ve süreçleri; uluslararası işletmecilik faaliyetlerin incelenmesi, yönetim uygulamalarının ele alınması konularını kapsamaktadır.

UTT201 Lojistik Yönetimine Giriş (3+0), 3, 5 AKTS
Lojistiğin tarihsel süreçteki gelişimi, lojistikte planlama ve kontrol süreçlerini tanımlar. Temel lojistik  faaliyetleri olan  taşıma, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri ve envanter kontrolü konularını kavrar. Lojistikte  7 doğru prensibini kullanarak analiz yapar.  Müşteri hizmet düzeyi, mesafe ve ölçek ekonomisi konuları arasında bağ kurar.

EKO201 Makro İktisat (3+0), 3, 6 AKTS
Bu ders; uluslararası iktisadi sistem ve yapılarla etkileşim halindeki bir ülkede gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon konularını kapsar.

IYB203 İş Etiği (3+0), 3,6 AKTS
Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir. 
 
3. YIL IV.YARIYIL

YDL206 Yabancı Dil II (3+0), 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları, temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları sağlanmaktadır.  A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri, dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri konuları üzerinde durulmaktadır.

GRS402 Girişimcilik (3+0), 3, 4 AKTS
Bireysel ve kurumsal girişimcilik davranışına yönelik bilgi edinmek amaçlanır. Yeni bir iş fikri geliştirebilen, iş fikrinin iş, üretim ve finans planını yazabilen, teşvikler hakkında bilgi sahibi ve kendi işini kurabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirerek Türkiye’deki işsizliğin azaltılmasına yönelik konular ele alınmaktadır.

UBY202 Finansal Tablolar Analizi (3+0), 3, 5 AKTS
Analiz yöntemlerinin finansal tablolara uygulaması, analizi ve sonuçlarının yorumlamasını ve değerlendirilmesi konuları ele alınır. Ayrıca finansal tablo türleri, konsolide tabloların tanımlanması ve analizi konuları ele alınmaktadır.

ISL202 Uluslararası İktisat (3+0), 3, 6 AKTS
Uluslararası ekonomiye, ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş, klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karşılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları ele alınmaktadır. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri incelenerek, bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri açısından değerlendirilmesi ele alınmaktadır. 

UBY206 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri (3+0), 3, 6 AKTS
Kalite yönetiminin felsefesi, ilkeleri ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektörlerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dokümantasyonlarını uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

UBY204 E-Ticaret Yönetimi (3+0), 3, 6 AKTS
E ticaretin tanımı, türleri, gelişimi, internette ticaretin hangi şekillerde yapıldığı, yönetimsel açıdan nasıl ele alındığı gibi konular üzerinde durulmaktadır. 
 
3. YIL V. YARIYIL

YDL301 Yabancı Dil-III (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 

ISL309 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0), 3, 5 AKTS
Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

ISL307 Finansal Yönetim (3+0), 3, 5 AKTS 
Genel olarak firma ve etrafındaki gelişmeleri finansal yönetim açısından inceler. Yöneticilerin şirketlerin finansal açıdan işleyişini öğrenmelerine katkıda bulunur. Ayrıca temel finansal analizler, sermaye üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konuları arasında yer alır.

UBY305 Yönetim ve Organizasyon (3+0), 3, 5 AKTS
Yönetim süreci, yapısı, yöneticilik, çevresel faktörler ve işletmelerde yönetimin rolü ve yönetsel faaliyetleri etkileyen faktörler, yönetimin tarihsel gelişim süreci, yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, koordinasyon, denetim), organizasyon, organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar ve yapılardaki gelişmeler ele alınmaktadır. 

UTT301 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (3+0), 3, 4 AKTS
Dış ticarete ilişkin temel bilgiler, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, kambiyo ve gümrük mevzuatı, döviz işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, ihracat fiyatının belirlenmesi, ihracat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, dış ticarette kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi konuları ele alınmaktadır. 

ISL301 Pazarlama İlkeleri (3+0), 3, 5 AKTS
Bu ders, pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, pazarlama kavramı, pazarlama anlayışları, tüketici davranışları, pazar türleri, pazarlama karması elemanlarını içerir.

UBY303 Türkiye Ekonomisi (2+0), 2, 3 AKTS
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirmektedir.
 
3. YIL VI. YARIYIL
 
YDL302 Yabancı Dil IV (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 

UTT302 Uluslararası Finans (3+0), 3, 5 AKTS
Çokuluslu finans, dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem, döviz ve eurocurrency piyasaları, uluslararası parite koşulları, kur riskinin doğası, ülke riski, çokuluslu hazine yönetimi, parasal varlık ve yükümlülüklerin değerinde kur riskine bağlı değişiklikler, reel varlıkların değerinde kur riskine bağlı değişiklikler ele alınmaktadır.

IYB304 Bilim Tarihi ve Felsefesi (3+0), 3, 3 AKTS
Ontolojik açıdan bilginin zorunluluğu, bilginin amacı, bilginin tarihi, insani bilginin kaynakları, bilgi türleri, bilginin özellikleri ve bilgide doğruluk sorunu, batılı bilginin gelişim tarihi konuları incelenir. Ayrıca bilimsel bilginin doğuşu ve gelişimi, bilimsel bilginin kriteri, konusu, alanı, amacı ve özellikleri, temel bilimsel paradigmalar, temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri ile bilimsel bilgiye yönelik temel eleştiriler ele alınmaktadır.

UBY304 Uluslararası Para Politikaları (3+0), 3, 5 AKTS
Çokuluslu finans, dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem konuları incelenir. Ayrıca uluslararası para politikalarına ilişkin kavramlar, sorunlar, teoriler ve politikalar hakkında bilgi edinmek.

UTT304 Uluslararası Ticaret Hukuku (4+0), 4, 6 AKTS
Uluslararası ticaretin hukuki düzenlenmesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşları ele alarak uluslararası kapsamda etkilerini ve düzenleme şekilleri ele alınmaktadır. 

UTT306 Uluslararası Pazarlama (3+0), 3, 5 AKTS
Uluslararası pazarlamanın kültürel, ekonomik, politik ve hukuki çevresinin belirlenerek, yabancı pazarlarda dağıtım, promosyon ve fiyatlandırma gibi pazarlama fonksiyonlarını ele almaktadır. 

UBY308 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (2+0), 2, 3 AKTS
Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulana kadar uygulanacak hükümler ele alınmaktadır. 
 
4. YIL VII. YARIYIL

YDL401 Yabancı Dil-V (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 

UTT401 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (3+0), 3, 5 AKTS
İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl düzenlendiği, ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin nasıl yapılacağına ilişkin konular ele alınmaktadır. Gümrük ile ilgili mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve gümrük vergilerinin hesaplanmasının, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolünün nasıl olduğu, dış ticaretle ilgili ticari, resmi belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile ilgili belgelerin nasıl düzenleneceği konuları incelenmektedir. 

IYB302 Araştırma Yöntemleri (3+0), 3, 5 AKTS
Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dâhilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.

LOJ409 Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0), 3, 6 AKTS
Depo yönetimi, lojistik ve depo yönetimi, etkin depo yönetimini etkileyen faktörler, depo faaliyetleri,  stokları depolama yöntemleri, depo performansının ölçülmesi, işgücü verimliliği, alan faydalanma oranı, depo çalışanının sayısının belirlenmesi, çapraz yükleme, fiziksel kontrol ve güvenlik, stok kayıtlarının kesinliği gibi konular ele alınmaktadır. 

SEC 401 Uluslararası Lojistik Seçmeli I (3+0), 3, 5 AKTS
LOJ411 Lojistik Yazılım Uygulamaları I

Lojistik konusunda genel bilgiler, yazılım çalışmaları ve düzenlemeleri konuları ele alınmaktadır. 

UBY403 Depolama ve Envanter Yönetimi 
Depolama ve envanter yönetiminin önemi ve ilişkili olduğu diğer konular ele alınmaktadır.

SEC403 Uluslararası Lojistik Seçmeli II (3+0), 3, 6 AKTS
UBY405 Uluslararası Lojistik 

Lojistik ve ulaştırma yönetiminin temelleri; Lojistik yönetiminin amaç ve kapsamı; farklı taşımacılık ve ulaştırma sistemlerinin önemi ve kapsamı; hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi konuları ele alınmaktadır. 

KGS 401 Koçluk ve Kişisel Gelişim 
Bu dersin amacı koçluk ve kişisel gelişim sürecini merak eden ve meslek edinmek isteyen kişilere giriş eğitimi vererek temel oluşturmak ve katılımcıların koçluk ve kişisel gelişim sürecini becerilerini geliştirmektir.
 
4. YIL VIII. YARIYIL
YDL402 Yabancı Dil-VI (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

UBY412 Bitirme Projesi (6+0), 6,12 AKTS
Araştırmaya konu seçilmesi, İlgili alanın taranması, çalışmanın yazım süreci, değerlendirme süreci. 

SEC402 Uluslararası Lojistik Seçmeli III (3+0), 3, 4 AKTS
LOJ402 Lojistik Yazılım Uygulamaları II

Uluslararası taşımacılık modülleri ele alınarak yapılan yazılım uygulamaları ve çalışmaları ele alınmaktadır. 

UBY402 Küresel Ulaştırma Politikaları 
Uluslararası ulaştırma ile ilgili kuruluşlar ve yürütülen politikalar küresel açıdan ele alınmaktadır. 

SEC404 Uluslararası Lojistik Seçmeli IV (3+0), 3, 5 AKTS
UBY410 Enerji Ekonomisi 

Enerji kaynaklarını ve çeşitleri ele alınarak, ülkede ve dünyada hangi alanlarda kullanıldığı ve etkileri ele alınmaktadır.  

UBY404 Küresel Stratejik Yönetim (3+0), 3, 6 AKTS 
Küresel açıdan işletmelerin hızla değişen çevresel koşullar karşısında uyguladıkları stratejiler ve politikalar konusundaki bilgileri ve bir işletmenin hedefini belirlemesi ve tutarlılığını sağlayabilmesi için gerekli stratejik yönetim araçlarını içermektedir.