tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Ders İçeriği

1. YIL I. YARIYIL
BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri (2+2), 3, 4 AKTS
Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı ele alınmaktadır. 
 
EKO101 İktisada Giriş (3+0), 3, 6 AKTS
Ekonominin 10 ilkesi, piyasa nasıl çalışır, arz ve talep, esneklik, şirketlerin tutumları, üretim maliyeti, rekabetçi pazarda olan firmalar, tekel ekonomi ve tekelci rekabet, iş gücü piyasası ekonomisi, pazar dengesi konuları ele alınmaktadır
 
ISL109 Temel Hukuk (3+0), 3, 5 AKTS
Temel hukuk dersinde genel olarak hukukun temel kavramları, temel alanları, kaynakları ve Türk hukuk sisteminin genel yapısı üzerinde durulacaktır.
 
ISL101 İşletme Yönetimi-I (3+0), 3, 5 AKTS
Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetim organizasyon fonksiyonunu içermektedir.
 
MAT115 Matematik-I (3+0), 3, 5 AKTS
Kümeler ve gerçel sayılar, doğrusal denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonların, doğrusal ve doğrusal olmayan denklem sistemleri ve ekonomiye uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, doğrusal programlar ele alınmaktadır.
 
ISL105 Finansal Muhasebe I (3+0), 3, 5 AKTS
Bu dersin içeriği, muhasebenin tanımının yapılmasının ardından amaçları ve muhasebe ile ilgili genel açıklamaların yapılması, alacak senetleri ve alıcılar hesabı, ticari mallar hesabının incelenmesini kapsar.
 
1. YIL II. YARIYIL
TUR104 Türk Dili (4+0), 4, 4 AKTS
Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri, kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.
 
ISL102 İşletme Yönetimi-II (3+0), 3, 5 AKTS
Yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, araştırma ve geliştirme, muhasebe, finans, halkla ilişkileri içerecek şekilde işletmenin ana ve ikincil fonksiyonları konuları ele alınmaktadır.
 
MAT104 Matematik-II (3+0), 3, 5 AKTS
Limit süreklilik, türev ve integral konuları dersi içeriğini oluşturmaktadır
 
ISL106 Mikro İktisat (3+0), 3, 6 AKTS
Bu dersin içeriği ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hane halkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımının incelenmesini kapsar.
 
ISL104 İstatistik (3+0), 3, 5 AKTS
Sosyal hizmet bilimleri ile ilgili olarak veri toplanması, bu verilerin belli amaçlarla özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması konularını kapsayan ve böylece verilere dayanarak isabetli kararlar alınmasında izlenecek yöntemleri kapsar.
 
ISL108 Finansal Muhasebe II (3+0), 3, 5 AKTS
Bu dersin içeriği, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli borç hesapları ve özkaynaklar ile gelir - gider hesapları ve temel mali tabloların incelenmesini kapsar.
 
2. YIL III. YARIYIL
YDL203 İngilizce I , (3+0), 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri; temel dinleme ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır. 
 
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4+0), 4, 4 AKTS
Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirle Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınır.
 
UBY201 Uluslararası İşletmecilik  (3+0), 3, 6 AKTS
Uluslararası işletmecilik tanımı ve içeriği, uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, küreselleşme kavramı ve süreçleri; uluslararası işletmecilik faaliyetlerin incelenmesi, yönetim uygulamalarının ele alınması konularını kapsamaktadır.
 
EKO201 Makro İktisat (3+0), 3, 6 AKTS
Bu ders; uluslararası iktisadi sistem ve yapılarla etkileşim halindeki bir ülkede gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon konularını kapsar.
 
IYB203 İş Etiği (3+0), 3, 6 AKTS
Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.
 
UBY203 Finansal Yönetim (3+0), 3, 5 AKTS
Genel olarak firma ve etrafındaki gelişmeleri finansal yönetim açısından inceler. Yöneticilerin şirketlerin finansal açıdan işleyişini öğrenmelerine katkıda bulunur. Ayrıca temel finansal analizler, sermaye üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konuları arasında yer alır.
 
2. YIL IV. YARIYIL
YDL206 İngilizce II (3+0), 3, 3 AKTS
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri; temel dinleme ve konuşma çalışmaları ele alınmaktadır.
 
GRS402 Girişimcilik (3+0), 3, 4 AKTS
Bireysel ve kurumsal girişimcilik davranışına yönelik bilgi edinmek amaçlanır. Yeni bir iş fikri geliştirebilen, iş fikrinin iş, üretim ve finans planını yazabilen, teşvikler hakkında bilgi sahibi ve kendi işini kurabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirerek Türkiye’deki işsizliğin azaltılmasına yönelik konular ele alınmaktadır.
 
UBY202 Finansal Tablolar Analizi (3+0), 3, 5 AKTS
Finansal tabloları analizi için, analiz yöntemlerini ve bunların finansal tablolara uygulaması, analizi ve sonuçlarının yorumlamasını ve değerlendirilmesini sağlamak finansal tablo türleri, konsolide tabloların tanımlanması ve analizi konuları ele alınmaktadır.
 
ISL202 Uluslararası İktisat (3+0), 3, 6 AKTS
Uluslararası ekonomiye, ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş, klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karşılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları ele alınmaktadır. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri incelenerek, bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri açısından değerlendirilmesi ele alınmaktadır.
 
UBY206 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri  (3+0), 3, 6 AKTS
Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektörlerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dokümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.
 
UBY204 E- Ticaret Yönetimi (3+0), 3, 6 AKTS 
E ticaretin tanımı, türleri, gelişimi, internette ticaretin hangi şekillerde yapıldığı, yönetimsel açıdan nasıl ele alındığı gibi konular üzerinde durulmaktadır. 
 
3. YIL V. YARIYIL
YDL301 Yabancı Dil III (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 
 
ISL309 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0), 3, 5 AKTS
Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.
 
UBY301 Uluslararası Finansal Yönetim (3+0), 3, 5 AKTS
Uluslararasılaşma süreçleri, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri, döviz kuru riskinin yönetimi,  çokuluslu işletmelerin uluslararası tahvil ve hisse senedi piyasalarından fon sağlamaları, dış ticaret finansmanı, direkt yabancı sermaye yatırımları ve yabancı yatırım projelerinin değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.
 
UBY305 Yönetim ve Organizasyon (3+0), 3, 5 AKTS
Yönetim süreci, yapısı, yöneticilik, çevresel faktörler ve işletmelerde yönetimin rolü ve yönetsel faaliyetleri etkileyen faktörler, yönetimin tarihsel gelişim süreci, yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme, koordinasyon, denetim), organizasyon, organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar ve yapılardaki gelişmeler.
 
UTT301 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (3+0), 3, 4 AKTS
Dış Ticarete İlişkin Temel Bilgiler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Kambiyo Ve Gümrük Mevzuatı, Döviz İşlemleri ve muhasebeleştirilmesi, İhracat fiyatının belirlenmesi, İhracat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, İthalat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve muhasebeleştirilmesi.
 
ISL301 Pazarlama İlkeleri (3+0), 3, 5 AKTS
Bu ders, pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, pazarlama kavramı, pazarlama anlayışları, tüketici davranışları, pazar türleri, pazarlama karması elemanlarını içerir.
 
UBY303 Türkiye Ekonomisi (2+0), 2, 3 AKTS
Ekonomik açıdan Türkiye’yi geçmişten günümüze analizini yapmak amaçlı kurumsal ve yapısal çerçeve sağlamak, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının tarihsel ve siyasal açıdan değerlendirmek konuları ele alınmaktadır.
 
3. YIL VI. YARIYIL
YDL302 Yabancı Dil IV (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 
 
IYB304 Bilim Tarihi ve Felsefesi (3+0), 3, 3 AKTS
Ontolojik açıdan bilginin zorunluluğu, bilginin amacı, bilginin tarihi, insani bilginin kaynakları, bilgi türleri, bilginin özellikleri ve bilgide doğruluk sorunu, batılı bilginin gelişim tarihi, bilimsel bilginin doğuşu ve gelişimi, bilimsel bilginin kriteri, konusu, alanı, amacı ve özellikleri, temel bilimsel paradigmalar, temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri ile bilimsel bilgiye yönelik temel eleştiriler.
 
UBY304 Uluslararası Para Politikaları (3+0), 3, 5 AKTS
Çokuluslu finans, dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem konuları incelenir. Ayrıca uluslararası para politikalarına ilişkin kavramlar, sorunlar, teoriler ve politikalar hakkında bilgi edinmek.
 
UBY302 İthalat ve İhracat Yönetimi (3+0), 3, 5 AKTS
Uluslararası pazarlama bileşenleri, hedef pazarın seçimi ve pazara giriş esnasında ürünün fiyat, dağıtım ve tanıtım kararlarının belirlenmesi, Uluslararası Ticaret Odalarının belirlediği teslim şekilleri (INCOTERM 2010), ilgili yükleme ve finansman belgelerinin incelenmesi, ihracat çeşitleri, ihracat ve ithalat işlemlerinin aşamaları, ihracat teşvikleri ve ithalat kısıtlamaları konuları incelenmektedir.
 
UTT304 Uluslararası Ticaret Hukuku (4+0),4, 6 AKTS
Uluslararası ticaretin hukuki düzenlenmesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar, Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası  para sisteminin hukuki düzenlenmesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlenmesi yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözüm.
 
UTT306 Uluslararası Pazarlama (3+0), 3, 5 AKTS
Uluslararası Pazar çevresi, pazara giriş stratejileri, uluslararası pazarlama kavramı ve unsurları, uluslararası pazarlama ve ihracat ilişkileri konuları ele alınmaktadır. 
 
UBY310 Küresel Finansal Piyasalar ve Portföy Yönetimi (2+0), 2, 3 AKTS
Küresel finansal piyasaların yapıları, faiz oranları, para ve sermaye piyasası, tahvil piyasası, hisse senedi piyasası, döviz piyasası, vadeli işlemler piyasası, finansal kurumlar, Türkiye’de finansal kurumlar ve portföy yönetimi konuları ele alınmaktadır.
 
4. YIL VII. YARIYIL
YDL401 Yabancı Dil-V (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 
 
UTT401 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (3+0), 3, 5 AKTS
İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl düzenlendiği, ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin, Gümrük ile ilgili mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve gümrük vergilerinin hesaplanmasının, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolünün nasıl olduğu, dış ticaretle ilgili ticari, resmi belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile ilgili belgelerin nasıl düzenleneceği, ihracat ve ithalat işlemlerinde başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili ilişkilerin nasıl olacağı ile ilgili gözlem ve raporlama.
 
LOJ409 Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0), 3, 6 AKTS
Tedarik yönetiminin kapsamı ve amaçları, tedarik yapısı ve organizasyon, tedarik süreci değişkenleri: kalite, miktar, zaman, fiyat, tedarik kaynakları. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında strateji oluşturma, uygulama ve yönetme süreçlerini stratejik yönetim bakış açısıyla değerlendirme.
 
IYB302 Araştırma Yöntemleri (3+0), 3, 5 AKTS
 Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dâhilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.
 
SEC 401 Uluslararası Ticaret Seçmeli I (3+0),3, 5 AKTS 
UTT403 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 
Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulana kadar uygulanacak hükümler.
 
SEC 403 Uluslararası Ticaret Seçmeli II (3+0), 3, 6 AKTS
UBY405 Uluslararası Lojistik 
Uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, taşıma şekilleri, sözleşmeler, paketleme, yükleme, sigortalama, serbest bölgeler, limanlar, çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi.
 
KGS 401 Koçluk ve Kişisel Gelişim 
Bu dersin amacı koçluk ve kişisel gelişim sürecini merak eden ve meslek edinmek isteyen kişilere giriş eğitimi vererek temel oluşturmak ve katılımcıların koçluk ve kişisel gelişim sürecini becerilerini geliştirmektir.
 
4. YIL VIII. YARIYIL
YDL402 Yabancı Dil-VI (3+0), 3, 3 AKTS
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme amaçlanmaktadır. 
 
UBY412 Bitirme Projesi (6+0), 6, 12 AKTS
Araştırmaya konu seçilmesi, İlgili alanın taranması, çalışmanın yazım süreci, değerlendirme süreci. 
 
SEC402 Uluslararası Ticaret Seçmeli-III (3+0), 3, 4 AKTS
UBY406 Uluslararası Marka ve İmaj Yönetimi 
Dersin amacı öğrencinin, markanın tanınmasını ve duyurulmasını sağlayabilmesini, marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını gerçekleştirebilmesini, marka stratejilerini takip edebilmesini, rakiplerin marka stratejilerini takip ederek markanın yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır.
 
UBY408 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler
Uluslararası ticaretin tanımı, özellikleri ve dünya ticaretinde etkin olan ekonomik örgütlerin işleyişi hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.
 
SEC404 Uluslararası Ticaret Seçmeli-IV (3+0)3, 5 AKTS
UBY410 Enerji Ekonomisi
Enerji ekonomisi ve yönetiminin amaçları üzerinde durularak, sanayide enerji kullanımı ve verimliliği arttırmak gibi konular üzerinde durulur.
 
UBY404 Küresel Stratejik Yönetim(3+0)3, 6 AKTS
Küresel açıdan işletmelerin hızla değişen çevresel koşullar karşısında uyguladıkları stratejiler ve politikalar konusundaki bilgileri ve bir işletmenin hedefini belirlemesi ve tutarlılığını sağlayabilmesi için gerekli stratejik yönetim araçlarını içermektedir.